F09 RESIN

   FILTER         ไส้กรอง เรซิ่น (RESIN)

Cation Exchange Resin ที่บรรจุภายในกระบอกพลาสติกจะทำหน้าที่กำจัดความกระด้างของน้ำ

Visitors: 117,150